top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

 

Meşhur Kireçburnu Fırını Osman Bostancı (Kireçburnu Fırını) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 sayılı Kanun) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun’un, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI


6698 Sayılı Kanun uyarınca kişisel veri, kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup, bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz tarafımızca ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda saklanacak olan kişisel verileriniz, ancak aşağıda belirtilmekte olan amaçlarla kullanılacaktır:

·       Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi,

·       Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,

·       İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşmak,

·       Pazar araştırması amacıyla temsilcilerimiz vasıtası ile gerek e-posta, telefon veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak,

·       İnternet sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için internet sitemizi size özgü hale getirmek,

·       Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması,

·       Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

·       Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek,

·       Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile, tarafınızın tüm hakları gözetilerek, verileri resmi kurum ve/veya kişilere aktarmak.

Girmiş olduğunuz veriler, ‘Kişisel Veri Bilgilendirme Formu’nu kabul etmeniz halinde, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanacaktır.

Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması ya da bilgilerin değiştirilmesi, güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir.

Sitemizi sürekli olarak geliştirmekte olduğumuzdan ötürü, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme tarafınıza ‘Gizlilik Prosedürü’ başlığı altında bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP


Kişisel veriler, internet siteleri ve müşteri görüşmeleri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileriniz şu kişilerle paylaşabilir: Faaliyetlerimizi ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile, gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle. Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı, veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak;

1.      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.      Kişisel verileri işlenmişse, bunun hakkında bilgi talep etme,

3.      Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.      Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.      Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6.      Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

7.      Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.      Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler, tarafımızca en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ


6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak yada sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Haydar Aliyev Cad. No:48 Kireçburnu Sarıyer, İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@kirecburnufirini.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

bottom of page